Tìm phần tử đầu tiên trong mảng nguyên có chữ số đầu là lẻ

Yêu cầu:
– Cho mảng số nguyên
– Tìm phần tử đầu tiên trong mảng nguyên có chữ số đầu là lẻ. Nếu không tìm thấy, hàm trả về 0.
Ví dụ:
– Cho mảng nguyên A = {234, -439, 124, 678, 973}
– Phần tử đầu tiên trong mảng có chữ số đầu lẻ là 124

Giải thuật:
– Duyệt mảng, kiểm tra từng phần tử có thỏa mãn điều kiện chữ số đầu là lẻ không?

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/24    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

#define MAX_SIZE_ARR 100

bool check_first_digit(int x);
int get_first_odd_digit(int*, int);

int main()
{
  int arr[MAX_SIZE_ARR];
  int n, i;
  int res;
  do
  {
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
  }while(n <= 0 || n > 100);
  
  // Input array
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\narr[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  res = get_first_odd_digit(arr, n);
  if (res == 0)
  {
    printf("\nNot found!!!");
  }
  else
  {
    printf("\nThe first element has odd first digit is: %d", res);
  }
  getch();
  return 0;
}

bool check_first_digit(int x)
{
  int cnt = -1;
  int temp = x;
  // count the number of digit
  do
  {
    x /= 10;
    cnt++;
  }while(x);

  // get first digit of x
  temp = temp / (int)pow(10.0, (double)cnt);
  // check first digit is odd or even
  if (temp % 2) // odd number
  {
    return true;
  }
  else // even number
  {
    return false;
  }
}

int get_first_odd_digit(int arr[], int sz)
{
  int i;
  int res = 0;
  for (int i = 0; i < sz; i++)
  {
    if (check_first_digit(arr[i]))
    {
      res = arr[i];
      break;
    }
  }
  return res;
}

Kết quả:

Tìm phần tử đầu tiên trong mảng có chữ số đầu tiên là lẻ
Tìm phần tử đầu tiên trong mảng có chữ số đầu tiên là lẻ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*