Tìm số chính phương đầu tiên trong mảng số nguyên

Yêu cầu:
– Cho mảng số nguyên
– Tìm số chính phương đầu tiên trong mảng số nguyên. Nếu không tìm thấy, trả về -1

Giải thuật:
– Duyệt mảng, kiểm tra từng phần tử xem có phải số chính phương không.

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/24    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#define MAX_SIZE_ARR 100

bool is_squarenumber(int);
int get_first_squarenumber(int*, int);

int main()
{
  int arr[MAX_SIZE_ARR];
  int n, i;
  int res;
  do
  {
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
  }while(n <= 0 || n > 100);
  
  // Input array
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\narr[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  res = get_first_squarenumber(arr, n);
  if (res == -1)
  {
    printf("\nNot found!!!");
  }
  else
  {
    printf("\nThe first square number is: %d", res);
  }
  getch();
  return 0;
}

bool is_squarenumber(int n)
{
  int i;
  bool res = false;
  for (i = 0; i <= n; i++) { if (i*i == n) { res = true; break; } else if (i*i > n)
    {
      break;
    }
  }
  return res;
}


int get_first_squarenumber(int arr[], int sz)
{
  int i;
  int res = -1;
  for (int i = 0; i < sz; i++)
  {
    if (is_squarenumber(arr[i]))
    {
      res = arr[i];
      break;
    }
  }
  return res;
}

Kết quả:

Tìm phần tử chính phương đầu tiên trong mảng số nguyên
Tìm phần tử chính phương đầu tiên trong mảng số nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply