Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và có chứa toàn chữ số lẻ

Yêu cầu:
– Cho mảng số nguyên
– Tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng và là số chứa toàn chữ số lẻ. Nếu không tìm thấy, hàm trả về 0.
Ví dụ:
– Cho mảng nguyên A = {235, -439, 124, 678, 973}
– Phần tử có giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện là: 973

Giải thuật:
– Duyệt mảng, kiểm tra từng phần tử có thỏa mãn điều kiện có giá trị lớn nhất và chứa toàn chữ số lẻ

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/27    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

#define MAX_SIZE_ARR 100

bool check_all_odd_digits(int x);
int get_max_with_odd_digits(int*, int);

int main()
{
  int arr[MAX_SIZE_ARR];
  int n, i;
  int res;
  do
  {
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
  }while(n <= 0 || n > 100);
  
  // Input array
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\narr[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  res = get_max_with_odd_digits(arr, n);
  if (res == 0)
  {
    printf("\nNot found!!!");
  }
  else
  {
    printf("\nThe maximum value with all odd digits: %d", res);
  }
  getch();
  return 0;
}

bool check_all_odd_digits(int x)
{
  int cnt = 0;
  int i, digit = 0;
  int temp = x;
  // Count the number of digit
  do
  {
    x /= 10;
    cnt++;
  } while (x);

  for (i = 0; i < cnt; i++)
  {
    digit = temp / pow(10.0, cnt-i-1);
    temp = temp % (int)pow(10.0, cnt-i-1);
    if (digit%2 == 0)
    {
      return false;
    }
  }
  return true;

}

int get_max_with_odd_digits(int arr[], int sz)
{
  int i;
  int res = 0;
  int max = arr[0];

  // Find maximum value
  for (i = 1; i < sz; i++)
  {
    if (max < arr[i])
    {
      max = arr[i];
    }
  }
  
  if (check_all_odd_digits(max))
  {
    res = max;
  }
  return res;
}

Kết quả:

Tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện chứa toàn chữ số lẻ
Tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện chứa toàn chữ số lẻ

Be the first to comment

Leave a Reply