Tìm phần tử đầu tiên có dạng 2^k

Yêu cầu:
– Cho mảng số nguyên
– Tìm phần tử đầu tiên trong mảng nguyên có dạng 2^k (k >= 0). Nếu không tìm thấy, hàm trả về 0.
Ví dụ:
– Cho mảng nguyên A = {123, 32, 56, 678, 973}
– Phần tử đầu tiên trong mảng có dạng 2^k là 32 (2^5)

Giải thuật:
– Duyệt mảng, kiểm tra từng phần tử có thỏa mãn điều kiện 2^k không?

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/27    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

#define MAX_SIZE_ARR 100

bool check_2expK(int x);
int get_first_2expK(int*, int);

int main()
{
  int arr[MAX_SIZE_ARR];
  int n, i;
  int res;
  do
  {
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
  }while(n <= 0 || n > 100);
  
  // Input array
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\narr[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  res = get_first_2expK(arr, n);
  if (res == 0)
  {
    printf("\nNot found!!!");
  }
  else
  {
    printf("\nThe first element has 2^k format: %d", res);
  }
  getch();
  return 0;
}

bool check_2expK(int x)
{
  int p = 1;
  while (1)
  {    
    if (p == x)
    {
      return true;
    }
    else if (p > x)
    {
      return false;
    }
    else
    {
      //nothing to do
    }
    p *= 2;
  }
}

int get_first_2expK(int arr[], int sz)
{
  int i;
  int res = 0;
  for (int i = 0; i < sz; i++)
  {
    if (check_2expK(arr[i]))
    {
      res = arr[i];
      break;
    }
  }
  return res;
}

Tìm phần tử đẩu tiên trong mảng nguyên có dạng 2^k
Tìm phần tử đẩu tiên trong mảng nguyên có dạng 2^k

1 Comment on Tìm phần tử đầu tiên có dạng 2^k

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*