Array – STL C++

Như các bạn đã biết, array là 1 collection các kiểu dữ liệu đồng nhất  (mảng các số nguyên, mảng các số thực,…).  Mảng trong STL giúp cho developer define đối tượng array gồm có phần dữ liệu + function.

Cú pháp

array <object_type, array_size> array_name;

object_type: kiểu dữ liệu (int, float, CString,…)
array_size: số lượng phần tử trong mảng, phải là hằng số.
array_name: tên đối tượng array

Function

Tên hàm Giải thích
at(i)
 • Trả về giá trị tại vị trí i.
 • Nếu i nằm ngoài phạm vi của mảng, xảy ra exception
 Toán tử [i]
 • Trả về giá trị tại vị trí i
 front()
 • Trả về giá trị phần tử đầu tiên trong mảng
 back()
 •  Trả về giá trị phần tử cuối cùng trong mảng
 fill(i)
 •  Gán giá trị i cho tất cả các phần tử của mảng
 swap()
 •  Hoán đổi nội dung của 2 mảng có cùng kiểu dữ liệu + cùng kích thước
 operators ( == , != , > , < , >= , <= )
 •  Toán tử compare nội dung của 2 mảng
 empty( )
 •  Kiểm tra mảng rỗng hay không
 • Được support từ C++ 11 đến C++ 14
 • Trả về True nếu mảng rỗng và ngược lại.
 size( )
 •  Trả về số phần tử đang tồn tại của mảng
max_size( )
 • Trả về số phần tử mảng có thể chứa
begin( )
 • Trả về interator trỏ tới phần tử đầu tiên của mảng
 • Được support tới C++ 17
end( )
 • Trả về interator trỏ tới phần tử cuối cùng của mảng
 • Được support tới C++ 17

 

Ví dụ: Implement các function của array.

#include <iostream>
#include <array>

using namespace std;

int main ()
{
  std::array<int,10> array1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
  std::array<int,10> array2 = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20};

  /* Function at()*/
  cout << "array1[2] = " << array1.at(2) << endl; // prints 3
  cout << "array2[9] = " << array2.at(9) << endl; // prints 20

  /* Operator []*/
  cout << "array1[5] = " << array1[5] << endl; // prints 6

  /* Function front()*/
  cout << "array1.front() = " << array1.front() << endl; // prints 1

  /* Function back()*/
  cout << "array1.back() = " << array1.back() << endl; // prints 10 /* Function fill()*/ array1.fill(11); // fill 11 for all elements of array1 /* Function swap()*/ array1.swap(array2); /* operators ( == , != , > , < , >= , <= ) */
  if (array1 == array2)
    cout << "array1 is equal to array2" << endl; else if (array1 > array2)
    cout << "array1 is greater than array2" << endl;
  else
    cout << "array1 is less than array2" << endl;

  /* Function empty()*/
  if (array1.empty())
    cout << "array1 is empty" << endl;
  else
    cout << "array1 is NOT empty" << endl;

  /* Function size()*/
  cout << "size = " << array1.size() << endl;

  /* Function max_size()*/
  cout << "max_size = " << array1.max_size() << endl;

  /* Function begin(), end()*/
  cout << "array 1 = ";
  for (auto i = array1.begin(); i != array1.end(); ++i)
  {
    cout << *i << " "; // prints 11, 12, 13,...20
  }
  system("pause");
}
Array - Thư viện STL C++
Array – Thư viện STL C++

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*