Tạo Java Console Project trên Eclipse

Download và cài đặt JDK, Eclipse

Download JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
Download Eclipse: http://www.eclipse.org/downloads/packages/

Tạo Console Java project trên Eclipse

Java project

Open Eclipse  >> [New]  >> [Java Project]

Tạo Console Java project
Tạo Console Java project

Đặt tên cho project và chỉ định đường dẫn lưu project. Click [Next]

Tạo Console Java project
Tạo Console Java project

Click [Finish]

Tạo console Java project
Tạo console Java project

 

Tạo package java

Sau khi tạo xong project, các bạn tạo package java
[Source] >> [New] >> [Package]

Tạo package trên java project
Tạo package trên java project

Đặt tên cho package theo convention [domain].[tên package]

Đặt tên package java
Đặt tên package java

 

Tạo file .java

[net.vncoding] >> [Class]
Tạo java file
Tạo java file

Đặt tên class là HelloWorld –> Eclipse generate ra file HelloWorld.java với template như dưới đây

File Java
File Java

Viết code và compiler

Chèn thêm line code 4 ~ 7.
Hàm main là bắt buộc trong ngôn ngữ lập trình Java, entry của chương trình.
Trong hàm main gọi API System.out.println để in Hello World ra Console screen.
Để compiler và chạy app, click [Run]

Hello World - Java
Hello World – Java

Be the first to comment

Leave a Reply