Kiểu dữ liệu (1)

December 30, 2017 VietVH 0

Trong bài này, chúng ta discuss về kiểu dữ liệu. Ngôn ngữ Java là ngôn ngữ tĩnh (statically typed language). Có nghĩa là mỗi biến, […]