Tính tổng S(n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Sau đó, tính tổng S(n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng phương thức Math.pow() tính lũy thừa.
– Dùng vòng lặp for để tính tổng S(n).

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    float sum = 0f;
    int n;
    float x;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    System.out.print("Input x = ");
    x = sc.nextFloat();
    
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += (float)Math.pow(x, 2*i);
    }
    
    System.out.println("Sum = " + sum);
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - S(n) = x^2 + x^4 +...+ x^2n
Java – S(n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*