Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Đếm số lượng chữ số bằng cách lấy số nguyên n/10

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    int res;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0); 
    res = count_digit_of_num(n); 
    System.out.println("The number of digits of " + n + " is " + res); 
    sc.close(); 
  } 
  
  public static int count_digit_of_num(int n) { 
    int cnt = 0; 
    while(n > 0) {
  	  cnt++;
  	  n = n/10;
    }
  	return cnt;
  }
}

Kết quả

Java - Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n
Java – Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*