In hình chữ nhật sao có kích thước MxN

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương height và width là kích thước của hình chữ nhật
– In hình chữ nhật sao có kích thước height x width

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị height và width <= 0
– Dùng vòng lặp for để in hình chữ nhật sao ra màn hình.

In hình chữ nhật đặc

height = 5
width = 6
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {
	
  public static void main(String[] args) {
    
  	int height, width;
  	int i;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    
    do {
      System.out.print("height = ");
      height = sc.nextInt();
    }while(height <= 0);
    
    do {
      System.out.print("width = ");
      width = sc.nextInt();
    }while(width <= 0);
    
    for(i = 1; i <= height; i++){
      for(int j = 1; j <= width; j++) {
      	System.out.print("* ");
      }
      System.out.println("");
    }
    
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - In ra hình chữ nhật sao
Java – In ra hình chữ nhật sao

In hình chữ nhật rỗng

height = 5
width = 7
* * * * * * * 
*         * 
*         * 
*         * 
* * * * * * * 

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {
	
  public static void main(String[] args) {
    
  	int height, width;
  	int i;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    
    do {
      System.out.print("height = ");
      height = sc.nextInt();
    }while(height <= 0);
    
    do {
      System.out.print("width = ");
      width = sc.nextInt();
    }while(width <= 0);
    
    for(i = 1; i <= height; i++){
      for(int j = 1; j <= width; j++) {
      	if(i == 1 || i == height || j == 1 || j == width)
      		System.out.print("* ");
      	else
      		System.out.print("  ");
      }
      System.out.println("");
    }
    
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - In ra hình chữ nhật sao
Java – In ra hình chữ nhật sao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*