In hình tam giác ra màn hình console

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương height >0 là chiều cao của tam giác.
– In ra hình sao tam giác ra màn hình.

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị height <= 0
– Dùng vòng lặp for để in các * và space

Tam giác cân đặc nằm giữa màn hình

height = 5
    * 
   * * * 
  * * * * * 
 * * * * * * * 
* * * * * * * * * 

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {
	
  public static void main(String[] args) {
    
  	int height;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    do {
      System.out.print("height = ");
      height = sc.nextInt();
    }while(height <= 0);
    
    for(int i = 1; i <= height; i++) {
      for(int j = 1; j <= height-i; j++) {
    	System.out.print(" ");
      }
      for(int k = 1; k <= 2*i-1; k++) {
    	System.out.print("* ");
      }
      System.out.println("");
    }
    
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - Hình tam giác sao
Java – Hình tam giác sao

Tam giác cân rỗng nằm giữa màn hình

height = 5
    * 
   *  * 
  *    * 
 *      * 
* * * * * * * * * 

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {
	
  public static void main(String[] args) {
    
  	int height;
  	int i;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);;
    
    System.out.print("height = ");
    height = sc.nextInt();
    
    for(i = 1; i <= height; i++) {
      for(int j = 1; j <= height-i; j++) {
    	System.out.print(" ");
      }
      for(int k = 1; k <= 2*i-1; k++) {
    	if(k == 1 || k == 2*i-1 || i == height) {
    	  System.out.print("* ");
    	}
    	else {
    	  System.out.print(" ");
    	}
      }
      System.out.println("");
    }
    
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - In hình tam giác sao
Java – In hình tam giác sao

In tam giác vuông cân đặc

height = 6
* 
* * 
* * * 
* * * * 
* * * * * 
* * * * * * 

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {
	
  public static void main(String[] args) {
    
  	int height;
  	int i;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("height = ");
    height = sc.nextInt();
    
    for(i = 0; i < height; i++){
      for(int j = 0; j <= i; j++)
      	System.out.print("* ");
      System.out.println("");
    }
    
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - In hình sao tam giác
Java – In hình sao tam giác

In tam giác vuông cân rỗng

height = 6
* 
* * 
*  * 
*   * 
*    * 
* * * * * * 

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {
	
  public static void main(String[] args) {
    
  	int height;
  	int i;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("height = ");
    height = sc.nextInt();
    
    for(i = 1; i <= height; i++){
      for(int j = 1; j <= i; j++) {
      	if(j == 1 || j == i || i == height)
      	  System.out.print("* ");
      	else
      	  System.out.print(" ");
      }
      System.out.println("");
    }
    
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - In hình tam giác sao
Java – In hình tam giác sao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*