Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải không

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải không

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng phép toán n%10 và n/10 để tách các chữ số trong số nguyên. So sánh các chữ số liền kề để xác định xem các chữ số có tăng dần hay không.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    boolean res;
    Scanner sc;
    do {
    	System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    res = is_up_num(n);
    if(res) {
    	System.out.println("The digits of " + n + " is constantly increasing");
    }
    else {
    	System.out.println("The digits of " + n + " is not constantly increasing");
    }
    
    sc.close();
  }
  
  public static boolean is_up_num(int n) {
  	int temp = n%10;
  	n /= 10;
  	while(n > 0) {
  	  if(temp > n%10) {
  	    temp = n%10;
  	  }
  	  else {
  	    return false;
  	  }
      n /= 10;
  	}
  	return true;
  }
}

Kết quả

Java - Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải không
Java – Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải không

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*