Kiểm tra số nguyên dương có phải số đối xứng hay không?

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Kiểm tra số nguyên dương có phải số đối xứng hay không.
(Số đối xứng hay còn gọi là palindrome, viết xuôi hay viết ngược các chữ số đều tạo thành cùng 1 số.)
Ví dụ: 1568651 là số palindrome.

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Tìm số đảo ngược của n. Nếu số đảo ngược = số n, đây là số palindrome.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    boolean res;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    res = is_palindrome_num(n);
    if(res) {
      System.out.println(n + " is a palindrome number");
    }
    else {
      System.out.println(n + " is not a palindrome number");
    }
    
    sc.close();
  }
  
  public static boolean is_palindrome_num(int n) {
  	int res = 0, temp = n;
  	while(temp > 0) {
  	  res = res*10 + temp % 10;
      temp /= 10;
  	}
  	if(res == n) {
  	  return true;
  	}
  	else {
  	  return false;
  	}
  }
}

Kết quả

Java - Số đối xứng
Java – Số đối xứng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*