Kiểm tra số nguyên dương có toàn chữ số chẵn không?

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Kiểm tra số nguyên dương có toàn chữ số chẵn không?

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng phép toán n%10 và n/10 để tách các chữ số, và kiểm tra các chữ số là chẵn hay lẻ.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    boolean res;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    res = is_even_digits(n);
    if(res) {
      System.out.println("All digits of " + n + " is even number");
    }
    else {
      System.out.println("All digits of " + n + " is not even number");
    }
    
    sc.close();
  }
  
  public static boolean is_even_digits(int n) {
  	while(n > 0) {
  	  if(n%10%2 != 0) {
  		return false;
  	  }
  	  n = n/10;
  	}
  	return true;
  }
}

Kết quả

Java - Kiểm tra số nguyên dương có toàn chữ số chẵn không
Java – Kiểm tra số nguyên dương có toàn chữ số chẵn không

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*