Kiểm tra số nguyên dương là hoàn hảo hay không?

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Kiểm tra số nguyên dương là hoàn hảo hay không?
Số hoàn hảo là số có giá trị bằng tổng các ước số. Ví dụ: 6 = 1 + 2 + 3

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0 – Dùng vòng lặp for để tính tổng các ước số –> so sánh với giá trị số nguyên để biết được là số hoàn hảo hay không.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    boolean res;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    res = check_perfect_num(n);
    if(res) {
      System.out.println(n + " is a perfect number");
    }
    else {
      System.out.println(n + " is not a perfect number");
    }
    
    sc.close();
  }
  
  public static boolean check_perfect_num(int n) {
  	
  	int sum_aliquots = 0;
  	for(int i = 1; i < n; i++) {
      if(n%i == 0) {
    	sum_aliquots += i;
      }
    }
  	if(sum_aliquots == n) {
  	  return true;
  	}
  	else {
  	  return false;
  	}
  }
}

Kết quả

Java - Số hoàn hảo
Java – Số hoàn hảo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*