Kiểm tra số nguyên dương là số nguyên tố hay không?

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Kiểm tra số nguyên dương là số nguyên tố hay không?
(Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho chính nó và 1)

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng vòng lặp for để duyệt giá trị từ từ 2 đến căn bậc 2 của số nguyên dương.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;


public class JavaCore {

    public static void main(String[] args) {
        
        int n;
        boolean res;
        Scanner sc;
        do {
            System.out.print("Input n = ");
            sc = new Scanner(System.in);
            n = sc.nextInt();
        }while(n <= 0);
        
        res = check_prime_num(n);
        if(res) {
            System.out.println(n + " is a prime number");
        }
        else {
            System.out.println(n + " is not a prime number");
        }
        
        sc.close();
    }
    
    public static boolean check_prime_num(int n) {
    	
    	for(int i = 2; i < Math.sqrt(n); i++) {
            if(n%i == 0) {
        	return false;
            }
        }
    	return true;
    }
}

Kết quả

Java - Kiểm tra số nguyên tố
Java – Kiểm tra số nguyên tố

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*