Kiểm tra số nguyên dương là số nguyên tố hay không?

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Kiểm tra số nguyên dương là số nguyên tố hay không?
(Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho chính nó và 1)

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng vòng lặp for để duyệt giá trị từ từ 2 đến căn bậc 2 của số nguyên dương.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;


public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    boolean res;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    res = check_prime_num(n);
    if(res) {
      System.out.println(n + " is a prime number");
    }
    else {
      System.out.println(n + " is not a prime number");
    }
    
    sc.close();
  }
  
  public static boolean check_prime_num(int n) {
  	
  	for(int i = 2; i < Math.sqrt(n); i++) {
      if(n%i == 0) {
    	return false;
      }
    }
  	return true;
  }
}

Kết quả

Java - Kiểm tra số nguyên tố
Java – Kiểm tra số nguyên tố

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*