Tìm chữ số đảo ngược của số nguyên n

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Tìm chữ số đảo ngược của số nguyên n

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0 – Dùng phép toán n%10 và n/10 để tách từng chữ số. Sau đó, tạo ra số đảo ngược bằng cách đệ quy. Ví dụ: n = 1058 –> ((8*10 + 5)*10 + 0)*10 + 1 = 8501

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    int res;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    res = inverse_num(n);
    System.out.println("Inverse number of " + n + " is " + res);
    
    sc.close();
  }
  
  public static int inverse_num(int n) {
  	int inverse_num = 0;
  	while(n > 0) {
  	  inverse_num = n%10 + inverse_num*10;
  	  n = n/10;
  	}
  	return inverse_num;
  }
}

Kết quả

Java - Đảo ngược số nguyên
Java – Đảo ngược số nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*