Tính tích các chữ số của số nguyên dương n

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Tính tích các chữ số của số nguyên dương n

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Lấy n%10 để tách các chữ số trong số nguyên n.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    int res;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    res = product_digit_of_num(n);
    System.out.println("Product of digits of " + n + " is " + res);
    
    sc.close();
  }
  
  public static int product_digit_of_num(int n) {
  	int product = 1;
  	while(n > 0) {
  	  product *= n%10;
  	  n = n/10;
  	}
  	return product;
  }
}

Kết quả

Java - Tích các chữ số của số nguyên
Java – Tích các chữ số của số nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*