Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng vòng lặp for để tính tổng các ước số chẵn

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    int sum_even = 0;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
      if(n%i == 0 && i%2 == 0) {
    	sum_even += i;
      }
    }
    System.out.println("Sum of even aliquots of " + n + ": " + sum_even);
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n
Java – Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n

Be the first to comment

Leave a Reply