Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng số nguyên

Yêu cầu
– Nhập vào mảng 1 chiều số nguyên
– Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Giải thuật
– Dùng vòng lặp for() và câu lệnh if() để kiểm tra.

Code

package net.vncoding;

public class JavaCore {
	
  static int arr[] = {1, 3, -9, 0, 8, 167, 23};
	
  public static void main(String[] args) {

    int max = arr[0];
    int min = arr[0];
    for(int i = 1; i < arr.length; i++) {
      if(max < arr[i]) max = arr[i]; if(min > arr[i])
    	min = arr[i];
    }
    System.out.println("Maximum value of array is " + max);
    System.out.println("Minimum value of array is " + min);
  }
}

Kết quả

Java - Tìm giá trị min và max của mảng nguyên
Java – Tìm giá trị min và max của mảng nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*