Viết hàm tìm giá trị dương đầu tiên trong mảng 1 chiều số thực

Yêu cầu
– Nhập vào mảng 1 chiều số thực
– Viết hàm tìm giá trị dương đầu tiên trong mảng 1 chiều số thực. Nếu mảng không có số dương, trả về -1.

Giải thuật
– Dùng vòng lặp for() và câu lệnh if() để tìm số dương.

Code

package net.vncoding;

public class JavaCore {
	
  static float arr[] = {-1.3f, -3.3f, -9, 0, 8, 16, 23};
	
  public static void main(String[] args) {

    float num = find_positive_element(arr);
    if(num == -1)
      System.out.println("All elements of array is negative");
    else
      System.out.println("The first positive element of arry is " + num);
  }
  
  public static float find_positive_element(float arr[]) {
  	float num = -1;
  	int i;
  	for(i = 0; i < arr.length; i++) {
  	  if(arr[i] > 0) {
  		num = arr[i];
  		break;
  	  }
  	}
  	return num;
  }
}

Kết quả

Java - Phần tử dương đầu tiên
Java – Phần tử dương đầu tiên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*