Tìm giá trị trong mảng số nguyên “xa giá trị x nhất”

Yêu cầu
– Nhập vào mảng 1 chiều số nguyên và giá trị x
– Tìm giá trị trong mảng số thực “xa giá trị x nhất”
Ví dụ: cho mảng 15 25 -9 12 32
Giá trị x = 10
Hiệu số x so với các phần tử trong mảng 5 15 19 2 22
Giá trị xa giá trị x nhất là 32

Giải thuật
– Dùng vòng lặp for() và câu lệnh if() để kiểm tra.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;

public class JavaCore {
	
  static int arr[] = {1, -3, -9, 7, 8, 16, -23, 2, 20};
	
  public static void main(String[] args) {
  	
  	int x;
  	
  	System.out.print("Input x = ");
  	Scanner sc = new Scanner(System.in); 
  	x = sc.nextInt();
  	
    int res = find_farthest_x(arr, x);
    System.out.println("Element is farthest " + x + " is " + res);
    
    sc.close();
  }
  
  public static int find_farthest_x(int arr[], int x) {
  	int sub = Math.abs(arr[0] - x);
  	int res = arr[0];
  	int i;
  	for(i = 1; i < arr.length; i++) {
  	  if(sub < Math.abs(arr[i] - x)) {
  		sub = Math.abs(arr[i] - x);
  		res = arr[i];
  	  }
  	}
  	return res;
  }
}

Kết quả

Java - Tìm giá trị trong mảng số thực
Java – Tìm giá trị trong mảng số thực “xa giá trị x nhất”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*