Tìm vị trí trong mảng mà giá trị tại đó gần x nhất

Yêu cầu
– Nhập vào mảng 1 chiều số thực
– Tìm vị trí trong mảng 1 chiều các số thực mà giá trị tại đó gần x nhất
Ví dụ:
Cho mảng số thực 2.3 -4.5 6.5 -9.6 4.2
Số thực x = -4.5
Khoảng cách giữa x và các giá trị trong mảng: 6.8 0 11 5.1 8.7
Giá trị gần x nhất là -4.5, vị trí là 2

Giải thuật
– Dùng vòng lặp for() và câu lệnh if() để kiểm tra.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;

public class JavaCore {
	
  static float arr[] = {1, -3.0f, -9.6f, 7, 8.9f, -12.3f, -23, 2, 20};
	
  public static void main(String[] args) {
  	
  	float x;
  	
  	System.out.print("Input x = ");
  	Scanner sc = new Scanner(System.in); 
  	x = sc.nextFloat();
  	
    int pos = find_pos_nearest_x(arr, x);
    System.out.println("Position of element is nearest " + x + " is " + (pos+1));
    
    sc.close();
  }
  
  public static int find_pos_nearest_x(float arr[], float x) {
  	float sub = Math.abs(arr[0] - x);
  	int i, pos = 0;
  	for(i = 1; i < arr.length; i++) {
  	  if(sub > Math.abs(arr[i] - x)) {
  		sub = Math.abs(arr[i] - x);
		pos = i;
  	  }
  	}
  	return pos;
  }
}

Kết quả

Java - Tìm vị trí trong mảng mà giá trị tại đó gần x nhất
Java – Tìm vị trí trong mảng mà giá trị tại đó gần x nhất

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*