Liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số chính phương trong mảng 1 chiều số nguyên

Yêu cầu
– Nhập vào mảng 1 chiều số nguyên
– Viết hàm liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số chính phương trong mảng 1 chiều số nguyên

Giải thuật
– Viết hàm kiểm tra số chính phương
– Viết hàm tìm vị trí số chính phương trong mảng
+ Đếm số lượng số chính phương trong mảng
+ Cấp phát mảng động lưu vị trí các phần tử chính phương

Code

package net.vncoding;
import java.lang.Math;

public class JavaCore {
	
  public static void main(String[] args) {
    
  	int arr[] = {1, 3, -6, 13, 0, 20, 9, -7, 14, 0, 36, 28, 32, 11, 100};
    
    int[] subArr = GetPosSquareElement(arr);
    
    if(subArr.length == 0) {
      System.out.println("Not found square number in array");
    }
    else {
      System.out.format("Position of square number in array: \n");
      for(int i = 0; i < subArr.length; i++) {
    	System.out.print(subArr[i] + "\t");
      }
    }
  }
  
  public static int[] GetPosSquareElement(int[] arr) {
  	int cnt = 0;
  	int i, j = 0;
  	// Count the number of element belongs to [x; y]
  	for(i = 0; i < arr.length; i++) { if(arr[i] > 0 && check_square_num(arr[i])) {
    	cnt++;
      }
    }
  	// Extract elements which belongs to [x;y]
  	int[] subArr = new int[cnt];
  	for(i = 0; i < arr.length; i++) { if(arr[i] > 0 && check_square_num(arr[i])) {
    	subArr[j++] = i; 
      }
    }
  	return subArr;
  }
  
  // Check whether number is a square or not?
  public static boolean check_square_num(int n) {
  	
  	int temp = (int)Math.sqrt(n);
  	if(temp*temp == n) {
  	  return true;
  	}
  	else {
  	  return false;
  	}
  }
}

Kết quả

Java - Liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số chính phương trong mảng 1 chiều số nguyên
Java – Liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số chính phương trong mảng 1 chiều số nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*