Vòng lặp while / do{…} while() trong java

Vòng lặp while

while(biểu thức){
  Khối lệnh ;
}

Hoạt động của toán tử while theo các bước sau:
1/ Xác định giá trị biểu thức đi sau while
2/ Tùy thuộc vào giá trị của biểu thức, chương trình sẽ rẽ theo 2 nhánh:
a. Nếu giá trị biểu thức là true (boolean) thì các khối lệnh trong thân toán tử while sẽ được thực hiện. Chương trình sẽ quay lại bước 1.
b. Nếu giá trị biểu thức có giá trị false (boolean) thì khối lệnh trong thân toán tử while không được thực hiện (kết thúc vòng lặp while)

Chú ý:
1/ Biểu thức đi sau while có thể là nhiều câu lệnh và phân tách với nhau bởi dấu phẩy
2/ Trong thân toán tử while có thể sử dụng toán tử for hoặc while để tạo ra các vòng lặp kép
3/ Dùng từ khóa break, chương trình sẽ thoát ra khỏi vòng while sâu nhất
4/ Dùng từ khóa goto để nhảy đến 1 vị trí mong muốn trong hàm
5/ Dùng từ khóa continue để bỏ qua các câu lệnh sau câu lệnh continue; và chuyển đến 1 vòng lặp mới.

Ví dụ 1: Sử dụng vòng lặp while in ra màn hình từ 1 – 5

package net.vncoding;

class WhileDemo {
  public static void main(String[] args){
    int count = 1;
    while (count < 6) {
      System.out.println("Count is: " + count);
      count++;
    }
  }
}

Kết quả:
Count is: 1
Count is: 2
Count is: 3
Count is: 4
Count is: 5

Vòng lặp do while

Với toán tử for và while thì biểu thức điều kiện được kiểm tra ngay ban đầu, còn đối với do{ ..}while( ) thì việc kiểm tra được đặt ở cuối. Như vậy, khối lệnh bao giờ cũng được thực hiện ít nhất 1 lần. Cấu trúc như sau:

do{
  Khối lệnh ;
}
while(biểu thức điều kiện);

Hoạt động của do while
1/ Thực hiện khối lệnh trong thân do while
2/ Xác định giá trị biểu thức điều kiện, tùy thuộc vào giá trị của biểu thức mà chương trình sẽ đi theo 2 nhánh :
a. Nếu giá trị biểu thức đk là true(boolean), chương trình sẽ quay lại bước 1 và thực hiện vòng lặp mới
b. Nếu giá trị biểu thức đk là false (boolean), sẽ kết thúc vòng lặp do while và sẽ thực hiện các lệnh tiếp theo (nếu có).

Ví dụ 2: Sử dụng vòng lặp do while in ra màn hình từ 1 – 5

package net.vncoding;

class DoWhileDemo {
  public static void main(String[] args){
    int count = 1;
    do {
      System.out.println("Count is: " + count);
      count++;
    } while (count < 6);
  }
}

Kết quả:
Count is: 1
Count is: 2
Count is: 3
Count is: 4
Count is: 5

Be the first to comment

Leave a Reply