Java – Convert kiểu số nguyên int sang String

Trong Java, có nhiều cách để conver từ kiểu dữ liệu nguyên thủy sang String. Chúng ta có thể sử dụng phương thức String.format(), toán tử ‘+’,… Dưới đây là một số cách hay dùng để conver từ int sang String.

Sử dụng phương thức String.format()

Phương thức String.format() trả về chuỗi định dạng dựa vào đối số đầu vào.

IntToStringEx1.java

package net.vncoding;

public class IntToStringEx1 {

  public static void main(String[] args) {
    
    int numOfApples = 16;
    String msg = String.format("There are %s apples", numOfApples);
    System.out.println(msg);       
  }
}

Sử dụng toán tử +

Khi chúng ta sử dụng toán tử cộng đối với toán hạng là số nguyên int và String, trình biên dịch Java thực hiện convert kiểu dữ liệu. Chú ý: việc convert này không được ưu chuộng bởi các lập trình viên.

IntToStringEx2.java

package net.vncoding;

public class IntToStringEx2 {

  public static void main(String[] args) {
    
    int numOfApples = 16;
    String msg = "There are " + numOfApples + " apples";
    System.out.println(msg);  
  }
}

Giải thích:
Ví dụ này sử dụng toán tử cộng để conver từ int sang String. Về bản chất, trình biên dịch Java sử dụng StringBuilder để thực hiện việc convert này.

Sử dụng Integer.toString()

Phương thức Integer.toString() convert số nguyên có dấu về dạng String.

IntToStringEx3.java

package net.vncoding;

public class IntToStringEx3 {

  public static void main(String[] args) {
    
    int numOfApples = 16;
    
    String msg = "There are " + Integer.toString(numOfApples) + " apples";
    
    System.out.println(msg);     
  }
}

Sử dụng String.valueOf()

Phương thức String.valueOf() trả về chuỗi với đối số là số nguyên int. Trình biên dịch Java gọi Integer.toString() ngầm định khi String.valueOf() được sử dụng.

IntToStringEx4.java

package net.vncoding;

public class IntToStringEx4 {

  public static void main(String[] args) {

    int nOfApples = 16;
    String msg = "There are " + String.valueOf(nOfApples) + " apples";
    System.out.println(msg);       
  }
}

Sử dụng StringBuilder

StringBuilder có thể mô tả 1 chuỗi không cố định, có thể nối thêm số nguyên int vào 1 chuỗi.

IntToStringEx5.java

package net.vncoding;

public class IntToStringEx5 {

  public static void main(String[] args) {

    int numOfApples = 16;
    StringBuilder msg = new StringBuilder();
    msg.append("There are ").append(numOfApples).append(" apples");
    
    System.out.println(msg);     
  }
}

Kết quả:
There are 16 apples

Cả 4 ví dụ trên đều có cùng kết quả.

Be the first to comment

Leave a Reply