Xác định thuộc tính time của file bằng API Java

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách xác định các thuộc tính file như creation, last modification, and last access time trong Java với File BasicFileAttributes

http://zetcode.com/articles/javafiletime/

Giới thiệu Files

Giới thiệu BasicFileAttributes

Xác định thời gian tạo file

Xác định thời gian chỉnh sửa file lần cuối

Xác định thời gian truy cập file lần cuối

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*