Xác định thuộc tính time của file bằng API Java

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách xác định các thuộc tính file như creation, last modification, and last access time trong Java với File BasicFileAttributes

Giới thiệu Files

Files là class Java bao gồm các phương thức thao tác file, đường dẫn. Hầu hết

Giới thiệu BasicFileAttributes

BasicFileAttributes giữ các thuộc tính của file. Đó là các thuộc tính chung cho file hệ thống và bao gồm cả các thuộc tính bắt buộc hoặc tùy chọn, ví dụ như kích thước của file. BasicFileAttributes được lấy với phương thức Files.readAttributes()

Xác định thời gian tạo file

Thời gian tạo file (creation time) được xác định bởi phương thức BasicFileAttributes.creationTime()

package net.vncoding;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

public class JavaFileCreationTime {
	
	public static void main(String[] args) throws IOException {
    
    String fileName = "test.txt";
    
    File myfile = new File(fileName);
    Path path = myfile.toPath();
    
    BasicFileAttributes fatr = Files.readAttributes(path, 
        BasicFileAttributes.class);
    
    System.out.printf("File creation time: %s%n", fatr.creationTime());
  }

}

Giải thích:
Phương thức Files.readAttributes() trả về thuộc tính của file. Phương thức creationTime() trả về chuỗi mô tả thời gian tạo file theo Unix Epoch (1970-01-01T00:00:00Z). Epoch time sẽ khác so với timestamp trên properties

Kết quả:
File creation time: 2018-05-29T15:26:58.244727Z

Xác định thời gian chỉnh sửa file lần cuối

Xác định thời gian truy cập file lần cuối

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*