Ebook lập trình C và cấu trúc dữ liệu giải thuật

Lập trình C & Cấu trúc dữ liệu giải thuật
Lập trình C & Cấu trúc dữ liệu giải thuật

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản Học viện tài chính
Tác giả  
Số trang 134
Ngày xuất bản 15/04/2012
File PDF

 

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chương I: Đại cương về lập trình
I. Khái niệm thuật toán
II. Mô tả thuật toán bằng lưu đồ
III. Các ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch

Chương II: Làm quen với ngôn ngữ lập trình C
I. Các khái niệm cơ bản
II. Cấu trúc điều khiển trong C
III. Hàm – Đệ quy
IV. STRUCT
V. File

Chương III: Mảng
I. Mảng không sắp xếp và thuật toán tìm kiếm trên mảng chưa sắp xếp
II. Thuật toán sắp xếp
III. Tìm kiếm trên mảng đã có thứ tự

Chương IV: Con trỏ
I. Khái niệm
II. Các phép toán trên biến con trỏ
III. Sự tương quan giữa con trỏ và mảng
IV. Con trỏ và chuỗi

Chương V: Các thuật toán trên danh sách liên kết
I. Khái niệm
II. Các phép toán trên danh sách liên kết

Chương VI: Các thuật toán trên cây
I. Phân loại cây
II. Cây nhị phân
III. Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*