Bài giảng lập trình C – Đại học QGHN

Sách ngôn ngữ lập trình C - Đại học QGHN
Sách ngôn ngữ lập trình C – Đại học QGHN

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản Khoa công nghệ – Đại học QGHN
Tác giả Vũ Bá Duy
Số trang 95
Ngày xuất bản 01/2013
File PDF

 

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chương I: Mở đầu
I. Bảng chữ cái và từ khóa
II. Các bước lập trình giải bài toán

Chương II: Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C
I. Biến
II. Hằng
III. Các kiểu dữ liệu chuẩn trong C
IV. Biểu thức và phép toán

Chương III: Chương trình C
I. Cấu trúc chương trình
II. Câu lệnh và dòng chú thích
III. Nhập và xuất dữ liệu

Chương IV: Các cấu trúc điều khiển chương trình
I. Cấu trúc tuần tự
II. Cấu trúc rẽ nhánh
III. Cấu trúc switch case
IV. Cấu trúc while
V. Cấu trúc do while
VI. Cấu trúc for
VII. Câu lệnh continue và break

Chương V: Mảng và con trỏ
I. Khái niệm mảng
II. Mảng 1 chiều
III. Mảng 2 chiều
IV. Con trỏ và mảng

Chương VI: Các vấn đề cơ bản về hàm
I. Nguyên mẫu hàm
II. Định nghĩa hàm
III. Lời gọi hàm và truyền tham số

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*