Sách lập trình C trong kĩ thuật điện tử

Sách C for Electronics - bản dịch tiếng việt
Sách C for Electronics – bản dịch tiếng việt

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật
Tác giả W.BUCHANAN – Dịch giả: Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh
Số trang 416
Ngày xuất bản 1999
File PDF

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đây là phiên bản tiếng việc của sách “C for Electronics Enginering” của W.BUCHANAN được dịch và xuất bản bởi nhà xuất bản khoa học kĩ thuật. Nội dung của sách bao gồm:

Chương I. Mở đầu
1. Phần cứng, phần mềm và phần sụn
2. Lịch sử ngôn ngữ C
3. Sơ lược về cấu trúc máy tính
4. Biên dịch, liên kết 1 chương trình
5. Bộ tiền xử lí
6. Cấu trúc
7. Số và cách biểu diễn số
8. Hằng kí tự
9. Kiểu dữ liệu
10. Khai báo biến
11. Các toán tử trong ngôn ngữ C
12. Quyền ưu tiên
13. Chuyển đổi kiểu dữ liệu
14. Từ khóa
15. Một số thuật ngữ
16. Thực hành

Chương II. Nhập vào xuất ra
1. Các lệnh chuẩn printf(), put(), putchar() dùng để xuất ra
2. Các lệnh nhập vào chuẩn scanf(), gets(), getchar()
3. Thực hành

Chương III. Lệnh lựa chọn
1. Lệnh if else
2. Lệnh switch
3. Thực hành

Chương IV. Lệnh lặp
1. Vòng lặp for
2. Lệnh while
3. Lệnh do while
4. Lệnh break
5. Lệnh continue
6. Ví dụ
7. Thực hành

Chương V. Các hàm
1. Chuyển giao tham số
2. Giá trị trả về
3. Kiểu hàm
4. Sử dụng bộ tiền xử lí để định nghĩa macro
5. Một số ví dụ
6. Thực hành

Chương VI. Con trỏ
1. Con trỏ và hàm
2. Một số ví dụ
3. Thực hành

Chương VII. Mảng
1. Con trỏ và mảng
2. Chuyển giao mảng tới hàm
3. Khởi tạo mảng
4. Mảng nhiều chiều
5. Phân bố động
6. Số học con trỏ
7. Mảng con trỏ
8. Ví dụ
9. Thực hành

Chương VIII. Xâu
1. Nhập vào 1 xâu
2. Gán xâu
3. Hàm xâu chuẩn
4. Trở kháng của mạch RC
5. Lựa chọn mạch điện
6. Thiết lập 1 mảng của xâu
7. Thực hành

Chương IX. Các cấu trúc
1. Mảng của cấu trúc
2. Sắp xếp cấu trúc theo kiểu động
3. Trường bit
4. Cấu trúc time
5. Ví dụ
6. Thực hành

Chương X. Nhập/xuất tệp
1. Mở 1 tệp
2. Đóng 1 tệp
3. Xuất text vào 1 tệp
4. Đọc text từ 1 tệp
5. Tìm chỗ kết thúc 1 tệp
6. Nhận xâu text từ 1 tệp
7. Đặt xâu text vào 1 tệp
8. Đặt kí tự vào 1 tệp
9. Nhận kí tự từ 1 tệp
10. Tệp nhị phân
11. Ví dụ
12. Thực hành

Chương XI. Lập trình hệ thống
1. Lời gọi hệ thống
2. Chuyển giao tham số
3. Ví dụ
4. Thực hành

Chương XII. Các đề án
1. Tần số cộng hưởng mạch RLC
2. Dòng điện qua diot
3. Mạch bool
4. Bộ biến đổi thập phân sang nhị phân
5. Chương trình mã màu điện trở
6. Thực hành

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*