Bài giảng lập trình hướng đối tượng Java – Đại học CNTT Thái Nguyên

Bài giảng lập trình Java - Đại học CNTT Thái Nguyên
Bài giảng lập trình Java – Đại học CNTT Thái Nguyên

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản CNNT Thái Nguyên
Tác giả Ths.Tô Hữu Nguyên

Ths.Phạm Thị Thương

Ths.Ngô Thị Lan

Ths.Nguyễn Văn Việt

Số trang 82
Ngày xuất bản 2012
File PDF

NỘI DUNG TÀI LIỆU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1.1. Các phương pháp tiếp cận trong lập trình
1.2. Một số khái niệm của Lập trình hướng đối tượng
1.3. Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

CHƯƠNG 2:NGÔN NGỮ JAVA
2.1 Đặc điểm ngôn ngữ Java
2.2 Các dạng chương trình có thể phát triển với java
2.3 Môi trường Java(java flatform)
2.4. Cấu trúc 1 tiệp chương trình java
2.5 Các phần tử cơ sở của Java
2.6. Các kiểu dữ liệu nguyên thủy(cơ bản)
2.7.Các phép toán và biểu thức
2.8. Các quy tắc chuyển đổi kiểu
2.9. Biến và khai báo biến trong java

CHƯƠNG 3: LỚP VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA LỚP
3.1 Định nghĩa lớp
3.2. Định nghĩa các hàm thành phần
3.3. Nạp chồng các hàm thành phần (overloading)
3.4. Viết đè các hàm thành phần( kế thừa)
3.5. Toán tử tạo lập đối tượng.(Constructor)
3.6. Truyền tham số trong lời gọi hàm
3.7. Quan hệ kế thừa giữa các lớp
3.8. Toán tử móc xích giữa các lớp kế thừa this() và super()
1.9.Lớp trừu tượng và giao diện
3.10. Phạm vi và các thuộc tính kiểm soát truy nhập các thành phần của lớp

CHƯƠNG 4: CÁC CÂU LỆNH ĐIỀU KHIỂN DÒNG THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ
4.1. Các câu lệnh rẽ nhánh
4.3. Các câu lệnh chuyển vị
4.4. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

CHƯƠNG 5: CÁC LỚP CƠ SỞ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU
5.1. Cấu trúc mảng
5.2 Các lớp cơ sở
5.3 Lớp chuỗi (Lớp String)
5.4 Lớp StringBuffer
5.5. Lớp StringTokenizer
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

 

Be the first to comment

Leave a Reply