Copy file trong Java

April 14, 2018 VietVH 0

Trong bài viết này, chúng ta đi tìm hiểu các cách copy file trong Java. Chúng ta có thể sử dụng File, FileInputStream, FileOutputStream, FileChannel, […]

Java 2D – Transformation

April 7, 2018 VietVH 0

Phép biến đổi affine là kết hợp của 0 hoặc nhiều phép biến đổi tuyến tính (quay (rotation), phóng to nhỏ (scaling) hoặc làm biến […]

Java 2D – Clipping

April 7, 2018 VietVH 0

Trong bài này, chúng ta nói về kĩ thuật clipping trong Java 2D Clipping Clipping là giới hạn việc vẽ vào khu vực nào đó […]

1 2 3