Bài giảng lập trình hướng đối tượng Java – PTIT

Ebook lập trình hướng đối tượng Java - PTIT
Ebook lập trình hướng đối tượng Java – PTIT

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản Học viện BCVT – PTIT
Tác giả PGS.TS. Trần Đình Quế

KS. Nguyễn Mạnh Hùng

Số trang 173
Ngày xuất bản 2012
File PDF

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chương 1: Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng
Trình bày sự tiến hoá của cách tiếp cận từ lập trình truyền thống đến cách tiếp cận của lập trình hướng đối tượng và xu hướng phát triển của lập trình hướng đối tượng hiện nay.

Chương 2: Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
Trình bày các khái niệm cơ bản như: đối tượng, lớp đối tượng với các thuộc tính và phương thức, tính kế thừa và đa hình, tính đóng gói của lập trình hướng đối tượng. Chương này cũng giới thiệu tổng quan một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay.

Chương 3: Ngôn ngữ Java.
Giới thiệu những khái niệm và những quy ước ban đầu của ngôn ngữ lập trình Java: Cấu trúc chương trình, cách biên dịch, cách đặt tên biến, kiểu dữ liệu, các toán tử và cấu trúc lệnh của ngôn ngữ Java.

Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java
Trình bày các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng dựa trên ngôn ngữ Java: Khai báo lớp, các thuộc tính và phương thức của lớp; kỹ thuật thừa kế, các lớp trừu tượng, cài đặt nạp chồng và đa hình trên Java.

Chương 5: Biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trừu tượng trên Java. Trình bày kỹ thuật cài đặt và sử dụng một số cấu trúc dữ liệu quen thuộc trong Java: ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết, cây nhị phân và đồ thị.

Chương 6: Lập trình giao diện trên Java
Trình bày các kỹ thuật lập trình giao diện trên Java: Lập trình với các giao diện cơ bản trong thư viện AWT, lập trình giao diện với Applet và HTML, lập trình giao diện nâng cao với thư viện SWING.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*