Bài giảng lập trình Java – Đại học QGHN

Bài giảng lập trình Java - Đại học QGHN
Bài giảng lập trình Java – Đại học QGHN

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản Đại học công nghệ – QGHN
Tác giả Đại học công nghệ – QGHN 
Số trang 241
Ngày xuất bản 2013
File PDF

NỘI DUNG TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU
Chương 1. MỞ ĐẦU
1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP
1.3. CÁC NGUYÊN TẮC TRỤ CỘT

Chương 2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
2.1. ĐẶC TÍNH CỦA JAVA
2.1.1. Máy ảo Java – Java Virtual Machine
2.1.2. Các nền tảng Java
2.1.3. Môi trường lập trình Java
2.1.4. Cấu trúc mã nguồn Java
2.1.5. Chương trình Java đầu tiên
2.2. BIẾN
2.3. CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN
2.3.1. Phép gán
2.3.2. Các phép toán số học
2.3.3. Các phép toán khác
2.3.4. Độ ưu tiên của các phép toán
2.4. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
2.4.1. Các cấu trúc rẽ nhánh
2.4.2. Các cấu trúc lặp
2.4.3. Biểu thức điều kiện trong các cấu trúc điều khiển

Chương 3. LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG
3.1. TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG
3.2. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG

Chương 4. BIẾN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU
4.1. BIẾN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN
4.2. THAM CHIẾU ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG
4.3. PHÉP GÁN
4.4. CÁC PHÉP SO SÁNH
4.5. MẢNG

Chương 5. HÀNH VI CỦA ĐỐI TƯỢNG
5.1. PHƯƠNG THỨC VÀ TRẠNG THÁI ĐỐI TƯỢNG
5.2. TRUYỀN THAM SỐ VÀ GIÁ TRỊ TRẢ VỀ
5.3. CƠ CHẾ TRUYỀN BẰNG GIÁ TRỊ
5.4. ĐÓNG GÓI VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TRUY NHẬP
5.5. KHAI BÁO VÀ KHỞI TẠO BIẾN THỰC THỂ
5.6. BIẾN THỰC THỂ VÀ BIẾN ĐỊA PHƯƠNG

Chương 6. SỬ DỤNG THƯ VIỆN JAVA
6.1. ArrayList
6.2. SỬ DỤNG JAVA API
6.3. MỘT SỐ LỚP THÔNG DỤNG TRONG API
6.3.1. Math
6.3.2. Các lớp bọc ngoài kiểu dữ liệu cơ bản
6.3.3. Các lớp biểu diễn xâu kí tự
6.4. TRÒ CHƠI BẮN TÀU

Chương 7. THỪA KẾ VÀ ĐA HÌNH
7.1. QUAN HỆ THỪA KẾ
7.2. THIẾT KẾ CÂY THỪA KẾ
7.3. CÀI ĐÈ – PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC GỌI?
7.4. CÁC QUAN HỆ IS-A VÀ HAS-A
7.5. KHI NÀO NÊN DÙNG QUAN HỆ THỪA KẾ?
7.6. LỢI ÍCH CỦA QUAN HỆ THỪA KẾ
7.7. ĐA HÌNH
7.8. GỌI PHIÊN BẢN PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP CHA
7.9. CÁC QUY TẮC CHO VIỆC CÀI ĐÈ
7.10. CHỒNG PHƯƠNG THỨC
7.11. CÁC MỨC TRUY NHẬP

Chương 8. LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ INTERFACE
8.1. MỘT SỐ LỚP KHÔNG NÊN TẠO THỰC THỂ
8.2. LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ LỚP CỤ THỂ
8.3. PHƯƠNG THỨC TRỪU TƯỢNG
8.4. VÍ DỤ VỀ ĐA HÌNH
8.5. LỚP Object
8.6. ĐỔI KIỂU – KHI ĐỐI TƯỢNG MẤT HÀNH VI CỦA MÌNH
8.7. ĐA THỪA KẾ VÀ VẤN ĐỀ HÌNH THOI
8.8. INTERFACE

Chương 9. VÒNG ĐỜI CỦA ĐỐI TƯỢNG
9.1. BỘ NHỚ STACK VÀ BỘ NHỚ HEAP
9.2. KHỞI TẠO ĐỐI TƯỢNG
9.3. HÀM KHỞI TẠO VÀ VẤN ĐỀ THỪA KẾ
9.3.1. Gọi hàm khởi tạo của lớp cha
9.3.2. Truyền đối số cho hàm khởi tạo lớp cha
9.4. HÀM KHỞI TẠO CHỒNG NHAU
9.5. TẠO BẢN SAO CỦA ĐỐI TƯỢNG
9.6. CUỘC ĐỜI CỦA ĐỐI TƯỢNG

Chương 10. THÀNH VIÊN LỚP VÀ THÀNH VIÊN THỰC THỂ
10.1. BIẾN CỦA LỚP
10.2. PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP
10.3. GIỚI HẠN CỦA PHƯƠNG THỨC LỚP
10.4. KHỞI TẠO BIẾN LỚP
10.5. MẪU THIẾT KẾ SINGLETON
10.6. THÀNH VIÊN BẤT BIẾN – final

Chương 11. NGOẠI LỆ
11.1. NGOẠI LỆ LÀ GÌ?
11.1.1. Tình huống sự cố
11.1.2. Xử lý ngoại lệ
11.1.3. Ngoại lệ là đối tượng
11.2. KHỐI try/catch
11.2.1. Bắt nhiều ngoại lệ
11.2.2. Hoạt động của khối try/catch
11.2.3. Khối finally
11.2.4. Thứ tự cho các khối catch
11.3. NÉM NGOẠI LỆ
11.4. NÉM NGOẠI LỆ
11.5. NGOẠI LỆ ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ KHÔNG ĐƯỢC KIỂM TRA
11.6. ĐỊNH NGHĨA KIỂU NGOẠI LỆ MỚI
11.7. NGOẠI LỆ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC CÀI ĐÈ

Chương 12. CHUỖI HÓA ĐỐI TƯỢNG VÀ VÀO RA FILE
12.1. QUY TRÌNH GHI ĐỐI TƯỢNG
12.2. CHUỖI HÓA ĐỐI TƯỢNG
12.3. KHÔI PHỤC ĐỐI TƯỢNG
12.4. GHI CHUỖI KÍ TỰ RA TỆP VĂN BẢN
12.4.1. Lớp File
12.4.2. Bộ nhớ đệm
12.5. ĐỌC TỆP VĂN BẢN
12.6. CÁC DÒNG VÀO/RA TRONG Java API

Chương 13. LẬP TRÌNH TỔNG QUÁT VÀ CÁC LỚP COLLECTION
13.1. LỚP TỔNG QUÁT
13.2. PHƯƠNG THỨC TỔNG QUÁT
13.3. CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU TỔNG QUÁT TRONG JAVA API
13.4. ITERATOR VÀ VÒNG LẶP FOR EACH
13.5. SO SÁNH NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG
13.5.1. So sánh bằng
13.5.2. So sánh lớn hơn/nhỏ hơn
13.6. KÍ TỰ ĐẠI DIỆN TRONG KHAI BÁO THAM SỐ KIỂU

Phụ lục A. DỊCH CHƯƠNG TRÌNH BẰNG JDK
Phụ lục B. PACKAGE – TỔ CHỨC GÓI CỦA JAVA
Phụ lục C. BẢNG THUẬT NGỮ ANH-VIỆT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*