MFC – Dialog-based windows

June 30, 2018 VietVH 0

Dialog Box Dialog box là cửa sổ hình chữ nhật, vai trò chính của dialog box là container chứa các control như button, combobox, textbox,.. […]

1 2 3 4