MFC – Button

Button

Button là đối tượng phổ biến nhất trên ứng dụng GUI. Sau đây, chúng ta tìm hiểu cách tạo button resource và xử lí sự kiện khi click button.
Chúng ta sẽ sử dụng source code base tại bài viết Dialog-based để add thêm button.

Create button resource

  • Chọn [View] -> [Other Windows] -> [View Resources]
  • Click [ID_MFCDIALOG_DIALOG] trong folder Dialog để hiển thị dialog [MFCDialog]

Chúng ta add thêm button vào màn hình dialog.
Chọn toolbox ở góc trái màn hình, search keyword “button”

Kéo thả button vào màn hình dialog
Để thay đổi thuộc tính button, right-click chuột vào [Button1], chọn [Properties]

Thuộc tính của button [Button1] Rename [Button1] –> [Show]

Xử lí sự kiện khi click button

Right-click chuột vào [Button1], chọn [Add Event Handler…]

 

Event Handler Wizard tự động tạo interface phương thức xử lí sự kiện click [Button1] trong file MFCAppDlg.cpp

void CMFCAppDlg::OnBnClickedButton1()
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
}

Nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta cần add logic xử lí cho phương thức OnBnClickedButton1().

void CMFCAppDlg::OnBnClickedButton1()
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
    MessageBox(L"MFC - Button Demo", L"Info", MB_ICONINFORMATION);
}

Khi click [Button1], show modal dialog [Information] với nội dung “Hi there. This is VNCODING blog”

Source code

Download

Demo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*