MFC – Static Control

Static Control

Static control là đối tượng cho phép application hiển thị nội dung text, graphics. Lý do gọi là static control vì không có message trả về, đồng nghĩa với việc không có phương thức xử lí sự kiện.
Chúng ta sẽ sử dụng source code base tại bài viết Dialog-based để add thêm static control.

Tạo static control

Chọn [View] -> [Other Windows] -> [View Resources] Click [ID_MFCAPP_DIALOG] trong folder Dialog để hiển thị dialog [MFCApp]
Như các bạn thấy, source code default đã define static control “TODO: Place dialog controls here.”. Tuy nhiên chúng ta sẽ thêm 1 static control khác để các bạn hiểu cách add 1 static control trong MFC.
Chọn toolbox ở góc trái màn hình, search keyword “static”

 

Kéo thả static text vào màn hình dialog
Để thay đổi thuộc tính static text, right-click chuột vào static text, chọn [Properties]

Thuộc tính của static text là “Static” và ID là IDC_STATIC1
Chúng ta có thể edit các thuộc tính default của static text. Nội dung của static text là “This is Static Demo”

Source code

Download

Demo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*