[C/C++] Đếm giá trị nhỏ nhất trong ma trận số nguyên

Yêu cầu:
Đếm giá trị nhỏ nhất trong ma trận số nguyên

Thuật toán:
Gồm có 2 bước:
– Bước 1: Tìm giá trị nhỏ nhất trong ma trận
– Bước 2: Đếm số lượng giá trị nhỏ nhất

Code:

/******Count the number of minimum value in matrix**********
*Author: vncoding
*Date : 11/05/2019
************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 100
#define M 100

void ImportData(int[][M], int, int, char*);
void PrintMatrix(int[][M], int, int, char);
int CntMinInMatrix(int[][M], int, int);


void main()
{
  int aRow, aCol;
  int A[N][M];
  int res;

  printf("\nNumber of row: ");
  scanf("%d", &aRow);
  printf("\nNumber of column: ");
  scanf("%d", &aCol);

  ImportData(A, aRow, aCol, "A");
  PrintMatrix(A, aRow, aCol, 'A');

  printf("\nThe number of minimum value in matrix: %d", CntMinInMatrix(A, aRow, aCol));

  getch();
}

/*************************************************************
* Function   : CntMinInMatrix()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
*         aRow : row number of matrix A (I)
*         aCol : column number of matrix A (I)
*
* Return    : the number of minimum value in matrix
*         
* Description  : count the number of minimum value in matrix
*************************************************************/
int CntMinInMatrix(int A[][M], int aRow, int aCol)
{
  int iARow, iACol;
  int cnt = 0;
  int min;

  //1. Find minimum value in matrix
  min = A[0][0];
  for (iARow = 0; iARow < aRow; iARow++)
  {
    for (iACol = 0; iACol < aCol; iACol++)
    {
      if (min > A[iARow][iACol])
      {
        min = A[iARow][iACol];
      }
    }
  }

  //2. Count the number of minimum value
  for (iARow = 0; iARow < aRow; iARow++)
  {
    for (iACol = 0; iACol < aCol; iACol++)
    {
      if (min == A[iARow][iACol])
      {
        cnt++;
      }
    }
  }

  return cnt;
}

/*************************************************************
* Function   : ImportData()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         nameMatrix: matrix name (I)
* Return    : void
* Description  : Import matrix data
*************************************************************/
void ImportData(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix)
{
  int iRow, iCol;
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\n%s[%d][%d] = ", nameMatrix, iRow, iCol);
      scanf("%d", &Matrix[iRow][iCol]);
    }
}

/*************************************************************
* Function   : PrintMatrix()
* Parameter   : Matrix: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         name : name of matrix (I)
* Return    : void
* Description  : Display matrix data
*************************************************************/
void PrintMatrix(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char name)
{
  int iRow, iCol;
  printf("\n%c = ", name);
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    printf("\n");
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\t%d\t", Matrix[iRow][iCol]);
    }
  }
}

Kết quả:

Number of row: 4
Number of column: 4

A[0][0] = 1
A[0][1] = 2
A[0][2] = 3
A[0][3] = 4
A[1][0] = 5
A[1][1] = 6
A[1][2] = 1
A[1][3] = 2
A[2][0] = 3
A[2][1] = 1
A[2][2] = 7
A[2][3] = 1
A[3][0] = 4
A[3][1] = 1
A[3][2] = 4
A[3][3] = 6

A =
    1        2        3        4
    5        6        1        2
    3        1        7        1
    4        1        4        6

The number of minimum value in matrix: 5

Be the first to comment

Leave a Reply