[C/C++] Hoán vị 2 cột trên ma trận

Yêu cầu:
Hoán vị 2 cột trên ma trận

Thuật toán:
Duyệt theo hàng và thực hiện đổi chỗ 2 cột tương ứng

Code:

/*************** Permute 2 columns in matrix ****************
*Author: vncoding
*Date : 13/05/2019
************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <memory.h>
#define N 100
#define M 100

void ImportData(int[][M], int, int, char*);
void PrintMatrix(int[][M], int, int, char);
void PermuteCol(int[][M], int, int, int, int);


void main()
{
  int aRow, aCol;
  int A[N][M];
  int col1, col2;

  printf("\nNumber of row: ");
  scanf("%d", &aRow);
  printf("\nNumber of column: ");
  scanf("%d", &aCol);

  ImportData(A, aRow, aCol, "A");
  PrintMatrix(A, aRow, aCol, 'A');

  printf("\nNumber of column1 (0 ~ %d): ", aCol - 1);
  scanf("%d", &col1);
  printf("\nNumber of column2 (0 ~ %d): ", aCol - 1);
  scanf("%d", &col2);

  PermuteCol(A, aRow, aCol, col1, col2);

  printf("\nPermuted matrix\n");
  PrintMatrix(A, aRow, aCol, 'P');

  getch();
}

/*************************************************************
* Function   : PermuteCol()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I/O)
*         aRow : row number of matrix A (I)
*         aCol : column number of matrix A (I)
*         col1 : column 1 (I)
*         col2 : column 2 (I)
* Return    : void
*
* Description  : Permute 2 rows in matrix
*************************************************************/
void PermuteCol(int A[][M], int aRow, int aCol, int col1, int col2)
{
  int iARow, iACol;
  int tmp;

  if (col1 < 0 || col1 >= aCol ||
    col2 < 0 || col2 >= aCol ||
    col1 == col2)
  {
    return;
  }

  // Sweep according to row
  for (iARow = 0; iARow < aRow; iARow++)
  {
    tmp = A[iARow][col1];
    A[iARow][col1] = A[iARow][col2];
    A[iARow][col2] = tmp;
  }
}

/*************************************************************
* Function   : ImportData()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         nameMatrix: matrix name (I)
* Return    : void
* Description  : Import matrix data
*************************************************************/
void ImportData(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix)
{
  int iRow, iCol;
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\n%s[%d][%d] = ", nameMatrix, iRow, iCol);
      scanf("%d", &Matrix[iRow][iCol]);
    }
}

/*************************************************************
* Function   : PrintMatrix()
* Parameter   : Matrix: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         name : name of matrix (I)
* Return    : void
* Description  : Display matrix data
*************************************************************/
void PrintMatrix(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char name)
{
  int iRow, iCol;
  printf("\n%c = ", name);
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    printf("\n");
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\t%d\t", Matrix[iRow][iCol]);
    }
  }
}

Kết quả:

Number of row: 4
Number of column: 4

A[0][0] = 1
A[0][1] = 2
A[0][2] = 3
A[0][3] = 4
A[1][0] = 5
A[1][1] = 6
A[1][2] = 7
A[1][3] = 8
A[2][0] = 9
A[2][1] = 10
A[2][2] = 11
A[2][3] = 12
A[3][0] = 13
A[3][1] = 14
A[3][2] = 15
A[3][3] = 16

A =
    1        2        3        4
    5        6        7        8
    9        10       11       12
    13       14       15       16

Number of column1 (0 ~ 3): 1
Number of column2 (0 ~ 3): 2

Permuted matrix
P =
    1        3        2        4
    5        7        6        8
    9        11       10       12
    13       15       14       16

Be the first to comment

Leave a Reply