[C/C++] Kiểm tra ma trận A có phải ma trận con của ma trận B không

Yêu cầu:
Cho 2 ma trận A và B
Kiểm tra ma trận A có phải ma trận con của ma trận B không

Thuật toán:
Về idea, dịch duyển và so sánh ma trận A và ma trận B như hình vẽ sau:

Giả sử ma trận A có kích thước là aRow x aCol
Giả sử ma trận B có kích thước là bRow x bCol
– Duyệt ma trận B theo hàng và cột (hàng: 0 ~ (bRow – aRow), cột: 0 ~ (bCol – aCol))
– Duyệt ma trận A theo hàng và cột (hàng: 0 ~ aRow, cột: 0 ~ aCol)
+ Compare phần tử tương ứng của 2 ma trận A và B
+ Nếu tất cả các phần tử của 2 ma trận A và B giống nhau, tăng biến đếm cnt
– Kết thúc việc duyệt ma trận B, biến đếm cnt > 0, tức là ma trận A là ma trận con của B

Code:

/*************Check matrix A is subnet of B or not**********
*Author: vncoding
*Date : 11/05/2019
************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 100
#define M 100

void ImportData(int[][M], int, int, char*);
void PrintMatrix(int[][M], int, int, char);
bool ASubnetBMatrix(int[][M], int[][M], int, int, int, int);


void main()
{
  int aRow, aCol;
  int bRow, bCol;
  float average;
  int A[N][M];
  int B[N][M];
  bool res;

  printf("\nNumber of row: ");
  scanf("%d", &aRow);
  printf("\nNumber of column: ");
  scanf("%d", &aCol);

  ImportData(A, aRow, aCol, "A");

  printf("\nNumber of row: ");
  scanf("%d", &bRow);
  printf("\nNumber of column: ");
  scanf("%d", &bCol);

  ImportData(B, bRow, bCol, "B");

  PrintMatrix(A, aRow, aCol, 'A');
  PrintMatrix(B, bRow, bCol, 'B');

  res = ASubnetBMatrix(A, B, aRow, aCol, bRow, bCol);

  if (res)
    printf("\nMatrix A is subnet of matrix B");
  else
    printf("\nMatrix A is not subnet of matrix B");

  getch();
}

/*************************************************************
* Function   : ASubnetBMatrix()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
*        : B[][M]: input matrix (I)
*         aRow : row number of matrix A (I)
*         aCol : column number of matrix A (I)
*         bRow : row number of matrix B (I)
*         bCol : column number of matrix B(I)
*
* Return    : TRUE if A is subnet of B
*         FALSE if A is not subnet of B
* Description  : matrix A is subnet of matrix B or not
*************************************************************/
bool ASubnetBMatrix(int A[][M], int B[][M], int aRow, int aCol, int bRow, int bCol)
{
  int iARow, iACol;
  int iBRow, iBCol;
  bool flg;
  int cnt = 0;

  for (iBRow = 0; iBRow <= bRow - aRow; iBRow++)
  {
    for (iBCol = 0; iBCol <= bCol - aCol; iBCol++)
    {
      flg = true;
      for (iARow = 0; iARow < aRow; iARow++)
      {
        for (iACol = 0; iACol < aCol; iACol++)
        {
          if (A[iARow][iACol] != B[iBRow + iARow][iBCol + iACol])
          {
            flg = false;
            break;
          }
        }
        if (flg == false)
        {
          break;
        }
      }
      if (flg == true)
      {
        cnt++;
      }
    }
  }

  return (cnt > 0);

}

/*************************************************************
* Function   : ImportData()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         nameMatrix: matrix name (I)
* Return    : void
* Description  : Import matrix data
*************************************************************/
void ImportData(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix)
{
  int iRow, iCol;
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\n%s[%d][%d] = ", nameMatrix, iRow, iCol);
      scanf("%d", &Matrix[iRow][iCol]);
    }
}

/*************************************************************
* Function   : PrintMatrix()
* Parameter   : Matrix: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         name : name of matrix (I)
* Return    : void
* Description  : Display matrix data
*************************************************************/
void PrintMatrix(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char name)
{
  int iRow, iCol;
  printf("\n%c = ", name);
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    printf("\n");
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\t%d\t", Matrix[iRow][iCol]);
    }
  }
}

Kết quả:

Number of row: 2
Number of column: 2

A[0][0] = 11
A[0][1] = 12
A[1][0] = 15
A[1][1] = 16

Number of row: 4
Number of column: 4

B[0][0] = 1
B[0][1] = 2
B[0][2] = 3
B[0][3] = 4
B[1][0] = 5
B[1][1] = 6
B[1][2] = 7
B[1][3] = 8
B[2][0] = 9
B[2][1] = 10
B[2][2] = 11
B[2][3] = 12
B[3][0] = 13
B[3][1] = 14
B[3][2] = 15
B[3][3] = 16

A =
    11       12
    15       16
B =
    1        2        3        4
    5        6        7        8
    9        10       11       12
    13       14       15       16

Matrix A is subnet of matrix B

Be the first to comment

Leave a Reply