[C/C++] Xóa 1 cột trong ma trận

Yêu cầu:
Xóa 1 cột trong ma trận
Ví dụ: cho ma trận
12 11 22 30
21 89 22 33
11 29 43 78
23 44 66 96

Ma trận sau khi xóa cột số 1
11 22 30
89 22 33
29 43 78
44 66 96

Thuật toán:
Duyệt ma trận A và copy từng phần tử từ A sang B ( trừ các phần tử cột cần xóa)

Code:

/***************** Delete column in matrix ****************
*Author: vncoding
*Date : 3/08/2019
************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <memory.h>
#define N 100
#define M 100

void ImportData(int[][M], int, int, char*);
void PrintMatrix(int[][M], int, int, char);
void DelCol(int[][M], int[][M], int, int, int, int*, int*);


void main()
{
  int A[N][M];
  int B[N][M];
  int aRow, aCol;
  int bRow, bCol;
  int iCol;

  printf("\nNumber of row: ");
  scanf("%d", &aRow);
  printf("\nNumber of column: ");
  scanf("%d", &aCol);

  ImportData(A, aRow, aCol, "A");
  PrintMatrix(A, aRow, aCol, 'A');

  printf("\nNumber of deleted row: ");
  scanf("%d", &iCol);

  DelCol(A, B, aRow, aCol, iCol, &bRow, &bCol);

  printf("\nNew matrix\n");
  PrintMatrix(B, bRow, bCol, 'B');

  getch();
}

/*************************************************************
* Function   : DelCol()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
*         B[][M]: ouput matrix (O)
*         aRow : row number of matrix A (I)
*         aCol : column number of matrix A (I)
*         iCol : specified delete column (I)
*         bRow : row number of matrix B (O)
*         bCol : column number of matrix B (O)
* Return    : void
*
* Description  : Delete column in matrix
*************************************************************/
void DelCol(int A[][M], int B[][M], int aRow, int aCol, int iCol, int* bRow, int* bCol)
{
  int iARow, iACol;
  int j = 0;

  *bRow = aRow;
  *bCol = aCol-1;

  for (iARow = 0; iARow < aRow; iARow++)
  {
    for (iACol = 0; iACol < aCol; iACol++)
    {
      if (iACol != iCol)
      {
        B[iARow][j++] = A[iARow][iACol];
      }
    }
    j = 0;
  }
}

/*************************************************************
* Function   : ImportData()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
nRow : row number  (I)
nCol : column number(I)
nameMatrix: matrix name (I)
* Return    : void
* Description  : Import matrix data
*************************************************************/
void ImportData(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix)
{
  int iRow, iCol;
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\n%s[%d][%d] = ", nameMatrix, iRow, iCol);
      scanf("%d", &Matrix[iRow][iCol]);
    }
}

/*************************************************************
* Function   : PrintMatrix()
* Parameter   : Matrix: input matrix (I)
nRow : row number  (I)
nCol : column number(I)
name : name of matrix (I)
* Return    : void
* Description  : Display matrix data
*************************************************************/
void PrintMatrix(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char name)
{
  int iRow, iCol;
  printf("\n%c = ", name);
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    printf("\n");
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\t%d\t", Matrix[iRow][iCol]);
    }
  }
}

Kết quả:

Number of row: 3
Number of column: 4

A[0][0] = -1
A[0][1] = 2
A[0][2] = 3
A[0][3] = 4

A[1][0] = 5
A[1][1] = 6
A[1][2] = 7
A[1][3] = 8

A[2][0] = 9
A[2][1] = 0
A[2][2] = 1
A[2][3] = 2

A =
    -1       2        3        4
    5        6        7        8
    9        0        1        2

Number of deleted row: 0

New matrix

B =
    2        3        4
    6        7        8
    0        1        2

Be the first to comment

Leave a Reply