MFC – Menu

July 1, 2018 VietVH 0

Menu Menu được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng. Menubar được đặt bên dưới phần tên ứng dụng. Menubar có thể bao gồm […]

MFC – Dialog-based windows

June 30, 2018 VietVH 0

Dialog Box Dialog box là cửa sổ hình chữ nhật, vai trò chính của dialog box là container chứa các control như button, combobox, textbox,.. […]

1 2 3 4 64