MFC – Static Control

July 11, 2018 VietVH 0

Static Control Static control là đối tượng cho phép application hiển thị nội dung text, graphics. Lý do gọi là static control vì không có […]

MFC – Checkbox

July 11, 2018 VietVH 0

Checkbox Checkbox (Check box, tickbox hay tick box) là đối tượng trên GUI application, cho phép người dùng tạo ra 2 sự lựa chọn. Ví […]

1 2 3 4 65