Lệnh break

October 26, 2015 VietVH 0

Câu lệnh break cho phép thoát ra khỏi vòng lặp for, while, do while, switch. Khi có nhiều vòng lặp lồng nhau thì chương trình sẽ thoát […]

Hàm

October 24, 2015 VietVH 4

Hàm là 1 nhóm các lệnh cùng nhau thực hiện 1 nhiệm vụ. Trong mỗi chương trình C, có ít nhất 1 hàm là hàm main(). […]

Biến

October 23, 2015 VietVH 0

1. Khai báo biến Biến được sử dụng để lưu các giá trị cần tính toán trong chương trình. Câu lệnh khai báo biến trong […]

1 41 42 43