Chuỗi kí tự

December 2, 2015 VietVH 0

Chuỗi (string) là 1 mảng các kí tự và kết thúc bằng kí tự NULL. a. Khai báo char <tên chuỗi>[<kích thước>]; Ví dụ 1: Tên […]

Mảng

December 1, 2015 VietVH 1

Mảng là một tập hợp nhiều phần tử có cùng một kiểu giá trị và có chung một tên. Mỗi phần tử của mảng có […]

Con trỏ void

November 23, 2015 VietVH 3

Giả sử khi ta cần sử dụng 3 biến con trỏ kiểu: int, float, char, thì ta cần phải khai báo 3 con trỏ kiểu […]

1 41 42 43 44 45 64