Tìm số Amstrong

October 30, 2015 VietVH 0

Yêu cầu: – Tìm số Amstrong là một số có đặc điểm sau: số đó gồm n chữ số, tổng các lũy thừa bậc n […]

1 58 59 60 61 62 64