Alignment và padding struct

April 23, 2016 VietVH 0

Alignment data và padding data Data alignment là cách mà trình biên dịch sắp xếp dữ liệu trong memory. Việc sắp xếp dữ liệu liên quan tới 2 […]

1 2 3 4 5 6 26