Python – Introspection

August 6, 2022 VietVH 0

Introspection là một hành động tự kiểm tra. Trong ngôn ngữ lập trình, introspection is khả năng xác định loại hoặc thuộc tính của object […]

1 2 3