Con trỏ

December 2, 2015 VietVH 1

Con trỏ là gì? Ví dụ 1: Nhập tên và in ra màn hình tên bạn vừa nhập

Chuỗi kí tự

December 2, 2015 VietVH 0

Chuỗi (string) là 1 mảng các kí tự và kết thúc bằng kí tự NULL. a. Khai báo char <tên chuỗi>[<kích thước>]; Ví dụ 1: Tên […]

Mảng

December 1, 2015 VietVH 1

Mảng là một tập hợp nhiều phần tử có cùng một kiểu giá trị và có chung một tên. Mỗi phần tử của mảng có […]

Lệnh break

October 26, 2015 VietVH 0

Câu lệnh break cho phép thoát ra khỏi vòng lặp for, while, do while, switch. Khi có nhiều vòng lặp lồng nhau thì chương trình sẽ thoát […]