MFC – Static Control

July 11, 2018 VietVH 0

Static Control Static control là đối tượng cho phép application hiển thị nội dung text, graphics. Lý do gọi là static control vì không có […]

MFC – Checkbox

July 11, 2018 VietVH 0

Checkbox Checkbox (Check box, tickbox hay tick box) là đối tượng trên GUI application, cho phép người dùng tạo ra 2 sự lựa chọn. Ví […]

MFC – Button

July 10, 2018 VietVH 0

Button Button là đối tượng phổ biến nhất trên ứng dụng GUI. Sau đây, chúng ta tìm hiểu cách tạo button resource và xử lí […]

MFC – Popup Menu

July 9, 2018 VietVH 0

Pop-up menu Context menu (còn được gọi là shortcut, pop-up menu) là menu xuất hiện trên GUI khi user thực hiện thao tác như thực […]

MFC – Menu

July 1, 2018 VietVH 0

Menu Menu được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng. Menubar được đặt bên dưới phần tên ứng dụng. Menubar có thể bao gồm […]

MFC – Dialog-based windows

June 30, 2018 VietVH 0

Dialog Box Dialog box là cửa sổ hình chữ nhật, vai trò chính của dialog box là container chứa các control như button, combobox, textbox,.. […]