Python – Files

May 17, 2022 VietVH 0

Trong phần này của Python, chúng ta làm việc với file và standard input/output. Chúng ta tìm hiểu cách đọc/ghi file. Mọi thứ trong Python […]