Lập trình Java SWT

SWT (Standard Widget Toolkit) là toolkit widget dành cho ngôn ngữ Java. SWT được phát triển đầu tiền bởi IBM. SWT thay thế cho Java Swing GUI của Sun Microsystems, là một phần của Java SE (Standard Edition). SWT được viết trong Java và nó sử dụng native GUI API giống như WinAPI, GTK+ để tạo widget thông qua JNI.

Dưới đây là bài tập cơ bản giúp các bạn làm quen với việc sử dụng thư viện SWT.